GITARRENS ELEKTRIFIERANDE LIV av Ottiliana Rolandsson, Umeå2014

Det var under elgitarrens gyllene årtionde i upphovslandet USA som två varumärken, Fender och Gibson / Les Paul, bröt mark för en ny era av gitarrtillverkning. Stjärnor som Chuck Berry, Jimi Hendrix, Elvis Presley och Eric Clapton låter strängarna lira på sätt hitintills ohört. Samtidigt, i en stad i norra Sverige bygger två små tvillingbröder egna instrument av kartong och linor för att kunna imiterar sina hjältar. Med barnets storögda förundran inleder bröderna Michael och Samuel Åhden en livslång kärleksaffär med amerikanska elgitarrer från 1950 till 60-talet.

Ett halvt sekel senare har dessa två gitarr aficionados kommit att äga en av världens största privata gitarrsamling – cirka 500 prisade gitarrer, basar och förstärkare. I djup fascination av vintage gitarrer andas de forfarande samma rena glädje som fötts i barndomen. På norrländskt vis uttrycker de en ödmjuk ömhet i avseende till sina egna prestationer. De är varken intresserad av att sätta ett ekonomiskt värde på sin stora samling eller att sälja någon av dessa legendariska instrument. Till skillnad från många samlare använder de faktiskt dessa ypperliga hantverk: ”En gitarr är menad att spelas,” är tvillingarnas motto.

Ändå, när man besöker det nyöppnade gitarrmuseet kan man inte låta bli att reflektera över dess enorma historiska, konstnärliga, kulturella och finansiella värde. Rad efter rad, rum efter rum är 100-tals elgitarrer vackert upplysta i glasmontrar. Michael visar  stolt upp den viktiga gitarren som öppnar utställningen, en Fender Broadcaster, den första elektriska gitarr seriemodellen som någonsin gjorts. Året var 1950. Denna gitarr fick snart bytta namn till Telecaster och de få gitarrer som tillverkades i överlappningen kallas helt enkelt Nocaster. Det finns ingen säker siffra, men Broadcastern var bara gjort i kanske 200 exemplar, av dessa kan 100 fortfarande finns kvar. Priset var då 140 dollar, idag får samlare betalar runt en kvarts miljon dollar. 

Tala om investering! Faktorer som spelar in i värdestegringen inkluderar sällsynthet, utsökt hantverk, sinnrika mekaniska och tekniska lösningar, samt de internationella ikoner som skapar historia genom att ha lirat på de speciella gitarrerna och basarna. Ta till exempel Jimi Hendrix som inspirerad av Jerry Lee Lewis vilda pianospel 1958, då han under  låten Great Balls on Fire satte sin vita Steinway flygel i lågor. I mätbar passion satte Hendrix eld på sin vita Stratocaster. Vraket och askorna av denna beryktade gitarr såldes senare för nära 1 miljon dollar. Det finns ett bottenlöst magiskt historieberättande runt de handgjorda gitarrerna som skapats i USA mellan 1950 och 1966. Så spännande är Michael och Samuels samling att BBC för närvarande håller på att producera en en-timmes lång dokumentär om Umeå tvillingarna och deras elektrifierande engagemang. Fender och Gibson anser Michaels och Samuels förvärv som den mest imponerande gitarrsamling internationellt.

Guitars – The Museum ligger i Umeås stadskärna. Strategiskt lokaliserad mellan Norrlandsoperan (den enda professionella operahuset i norra Sverige) och kulturcentret Umeå Folkets Hus som bland annat håller internationella festivaler för jazz, folkmusik och hårdrock. I denna kreativa kärna ståtar en gammal skola byggd 1917 i tegel och sten. Vasaskolan har förvandlats till ett nav för vad som länge hävdats vara den mest banbrytande musikscenen i Sverige (Scharinska), en musikaffär (4sound), vintage skivbutik (Garageland), restaurang, bar och naturligtvis världsklass museet. När man närmar sig byggnaden slås man av dess nationalromantiska arkitektur. När du kliver in möts man av massiva sten golv och trappor, höga tak och mycket ljus.

Baren är modern med röda tegelväggar som lockar sinnet till hippa hak på Manhattan. I Gastrobaren serverar kocken Peter Gustavsson amerikansk-inspirerad mat på rustika plattor av trä och gjutjärn. En ny musikscen och klubb för Scharinska har skapats, en som lyfter hatten till den viktiga Straight Edge rörelsen och Hardcore scenen som med band som Refused så explosiv artat satte Umeå på världskartan. Scharinska är även värd för en konstellation av många andra musikgenrer. Runt hörnet av entrén finns musikbutiken med ett organiserat kaos av högtalare, förstärkare, trumset, keyboards, musikverktyg och, ja visst, gitarrer. I mitten av butiken tornar en lång trätrappa i brant vinkel två våningar upp. På översta våningen ligger museet. Något svettig tar jag äntligen det sista steget.

Charmigt och lite blygt möter tvillingarna mig. Omedelbart slås jag av den välkomnande atmosfären. Michael och Samuel är genuint glada att dela sin passion för de vackra instrument som numera lever i detta så nyligen skapade museum. Under Michaels spontana guidning genom de vitkalkade rummen pekar han mot det inramade höga taket. Han förklarade att när han tillsammans med sin bror och deras vän, industridesignern Magnus Melkersson, tittade på då byggnadsarbetarna rev ner det då mycket lägre taket så avslöjades den ursprungliga klassiska designen.

I dessa gamla klassrum har Melkersson valt att behålla och införliva den äldre mer ståtliga stilen. Den står i snygg kontrast till en stora mängd glasyta och moderna gjutjärns kandelabrar (Buster + Punch) som sänker sig ner från taket. Då jag hänfört lämnar museet upptäcker jag foton av rockstjärnor tagna av Roger Degerman vars studio är ännu en skatt i källaren. Svart-vita, uttrycksfulla och tuffa kräver de ens uppmärksamhet. Museet innehåller även en gästhall där utställningarna byts ut var  tredje månad. Den första var en rå och häftig utställning om Straight Edge rörelsen och Hardcore musiken. Under Valborghelgen var det vernissage för den andra gästutställningen där två finska konstnärer, Mixtapes Anssi Kasitonni och Maria Stereo, kombinerar visuell konst, identitetsbyggande och rockmusik på ett unikt och humoristiskt sätt.

Skolan som omvandlats till en hip världsklass scen fortsätter att utbilda, inte bara genom det elektrifierande livet av gitarrer men också genom ett levande uttryck av musik, dryck, mat och design. Jag kan varmt rekommendera en total upplevelse av arkitektur och design, en drink i baren, ja för all del Guitars egen öl från mikrobryggeriet i Umeå, en god middag, rocka ut i den avantgardistiska musikklubben, och naturligtvis en lång vistelse med tvillingarna för att andas in konsten och historien av elgitarrer.

Guitars – the Museum / Vasagatan 20 / 90229 Umeå / Sweden / +46 (0) 90 58090

info@guitarsthemuseum.com www.guitarsthemuseum.com

Bild

Annonser

THE ELECTRIFYING LIFE OF GUITARS

In the USA, during the Golden Decade of electric guitars two brands, Fender and Gibson/Les Paul were breaking the ground for a new era of guitar making while legendary musicians like Chuck Berry, Jimi Hendrix, Elvis Presley and Eric Clapton let the strings rip and riff in ways unheard of. At the same time, two little twin brothers in a town in the north of Sweden were building their own instruments out of cardboard and thin rope imitating the sound and moves of the giants. With the wide-eyed fascination and passion of a child the brothers Michael and Samuel Åhdén embarked on a life-long love-affair with American guitars from the 1950s and early 60s. 

Half a century later the two guitar aficionados exude the same pure child-like delight owning one of the world’s largest private guitar collection – some 500 prized guitars, basses and amplifiers. In a manner typical of many in the north of Sweden they express a humble tenderness in regard to their accomplishments. They are neither interested in putting a monetary value to their vast collection nor will they sell any of their guitars. In contrast to many collectors they actually use all of their instruments: “A guitar is meant to be played.” 

Still, when visiting the newly opened Guitars – the Museum one can’t help but reflect on the enormous historical, artistic, cultural and financial value that is on display. Behind rooms and rows of pleasantly and brightly lit glas monitors 100s upon 100s of electric guitars are revealed. Michael showed me the guitar opening the exhibit, a Fender Broadcaster, the first truly successful electrical guitar ever made. The year was 1950. This guitar was soon renamed Telecaster and the few guitars produced in the overlap were simply called Nocaster. The Broadcaster was only made in around 200 exemplars, perhaps 100 still exist. The price back then was $140, today the collectors pay a quarter of a million dollars. Talking about investment! Factors playing into the appreciation in value include rarity, exquisite craftsmanship, ingenious mechanical and technological solutions, as well as international icons creating history by strumming certain instruments. Take, for example, Jimi Hendrix inspired by Jerry Lee Lewis’ wild performance in 1958. Playing Great Balls on Fire Lewis put his white Steinway grand piano into flames. In measurable passion Hendrix set fire on his white Stratocaster guitar. The burnt remains later sold for nearly 1 million dollars. On and on the stories go about the hand-made guitars created in the USA between 1950 and 1966. So intriguing are Michael and Samuel’s collection that the BBC are currently producing a one-hour documentary about the two Umeå-twins and their stringed dedication. Fender and Gibson knighted the twins’ acquisition the most impressive internationally.  

Guitars – the Museum is located downtown Umeå, “the capital” of the Northland (Norrland). Strategically tucked in-between the Norrlandsoperan (the only professional opera house in the vast northern Sweden) and the renowned cultural center, Umeå Folkets Hus (holding international festivals of jazz, folk music, etc.). At this creative core an old school built in brick (Vasaskolan, 1917) has been turned into a hub of what has longed been claimed the cutting-edge music scene of Sweden (Scharinska), a music store (4sound), vintage record store (Garageland), restaurant, bar and of course the world-class guitar collection and museum. Approaching the building one is struck by its architectural style of national romanticism. Upon entering, the massive stone floors and stairs invite the gaze to windows reaching up to the high ceiling. The bar is modern against red brick walls bringing the mind to hip places on Manhattan. In the gastrobar the chef Peter Gustavsson serves American-inspired food on rustic plates of wood and cast iron. A new music stage and club has been built. It honors the hugely important Straight Edge and Hardcore movements with bands like Refused that burst forth in Umeå while also hosting a constellation of many other genres. Around the corner of the corridor one finds the music store with its organized chaos of speakers, amplifiers, drum sets, keyboards, music tools and, well, yes, guitars. In the middle of the store towers wooden stairs in a steep angle two stories up. The museum is located all the way on the top floor. A bit sweaty I finally ascend the last step. 

Charmingly and almost shyly I am greeted by the twins. Immediately I am struck by the welcoming feeling. Michael and Samuel are genuinely happy to share their passion for these strung beasts and beauties living in the so very recently created museum.  When Michael took me on a tour through the white washed rooms he pointed to the lofty ceiling framed by a higher and a lower molding. He explained that when together with his brother and their friend, the industrial designer Magnus Melkersson, they were watching the construction workers tear down the then much lower ceiling revealing its original classical design. These classrooms were also fashioned with a gird paneling along the walls below the windows. The designer chose to keep and to incorporate the older more stately style which is now off-set by the enormous amount of glas coupled with modern cast-iron candelabras (Buster + Punch) suspended from high above. Descending the stairs I notice the rockstar pics by Roger Degerman. Black and white, edgy, in your face demanding attention. The museum includes a guest exhibition hall renewing its shows every 3 months. Currently it’s hosting a raw exhibit about the Straight Edge movement and Hardcore music. In the summer it will be featuring two Finish artists who combine visual art and music in a unique way. 

The school transformed into a hip world-class scene continues to educate, not only through the electrifying life of guitars but also through the continued vibrant and living expression of music, drink, food and design. I highly recommend an extensive visit and complete experience enjoying the architecture and design, a drink at the bar, a delicious dinner, a night rocking it out in the avant-garde music club, and of course a long stay with the twins soaking in the art and history of electric guitars. 

Guitars – the Museum / Vasagatan 20 / 90229 Umeå / Sweden / +46 (0) 90 58090

info@guitarsthemuseum.com www.guitarsthemuseum.com

By Ottiliana Rolandsson / February / Umeå2014

Bild